Hellenic Independent Radio Station Online | Cleveland, Ohio
| HOME | SITE MAP     
Liten Live Greek Music News On-Air Staff Station Coverage Podcasts Feedback
Located in Cleveland, Ohio-- the Rock 'n' Roll Capital Of The World & covering Over 3,630,000 of the population for over 36 years in three states & serving the BEST in Greek Music, Local and International News Information from all the communities in Northeastern Ohio, Pennsylvania, West Virgina & now the world over--on the Internet. Your Hosts Dimitri Georgiades and Stefanos Georgiades take the mic from 3pm - 4pm on WKTX AM 830 (Cortland, OH) & 95.9 FM (Cleveland, OH) every Sunday - 24/7 online @ hellenicindependentradio.com  
Ç ¸ëåíá Ðáðáñßæïõ åðéóôñÝöåé äõíáìéêÜ ìå íÝá ôñáãïýäéá êáé ìå ìéá ìåãÜëç ðåñéïäåßá óå ïëüêëçñç ôçí Å...Ðåñéóóüôåñá>>
Ç Óïößá ÓôñáôÞ ìÜò óõóôÞèçêå ìå ôçí Ðåôáëïýäá ðïõ ãíþñéóå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êé áêïýóôçêå.Ðåñéóóüôåñá>>
Ðáñïõóßáóç ôïõ cd single ôçò ÂÝñáò Ìðïõöç - ÐïñôñÝôï!Óáò ðåñéìÝíïõìå üëïõò ...Ðåñéóóüôåñá>>
Ôç ãíùñßóáìå ìÝóá áðü ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ÈÝëù íá ôá ðéù! Ôþñá, ç ÖáíÞ...Ðåñéóóüôåñá>>
 
 
 

Subscribe to our feed

  
   
 
©2008-2015 Hellenic Independent Radio Station. All Rights Reserved.